KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W dniu 28.03.2019r. rozpoczęły się spotkania w ramach Klubu Integracji Społecznej, które organizowane są w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Zajęcia w KIS będą odbywać się do 30.06.2019r. w każdy czwartek. KIS jest przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wykazujących się chęcią osiągnięcia samodzielności w życiu codziennym.

Klub Integracji Społecznej w Psarach działa na podstawie Uchwały Nr XLVIII/385/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010r. oraz jest wpisany od 01.03.2013r. do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.
W bieżącym roku w spotkaniach będzie brało 8 osób które będą również wykonywać prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy. Uczestnicy programu w ramach Klubu Integracji społecznej mają spotykać się podczas zajęć z dietetykiem, który przybliży zasady zdrowego odżywiania, z specjalistą BHP który wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych. Ponadto osoby uczestniczące w KIS zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu instrumentów i usług rynku pracy, konstruowania dokumentów aplikacyjnych przez doradcę zawodowego a dzięki zajęciom z psychologiem osoby długotrwale bezrobotne będą miały możliwość min. wzmocnienia osobowych zasobów, samodzielnego radzenia sobie z trudnościami czy pogłębienia samoświadomości. Planuje się też aby osoby uczestniczące w KIS brały udział w warsztatach dietetycznych, zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej organizowanych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie – Łagiszy.

AA+A-