Ważne informacje dotyczące składania wniosków o 40 zł

Informujemy, że w dniu 02.07.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 08.06.2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1383). Wprowadza ona nowe terminy na składanie wniosków o świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

 

1. W nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022r. należy złożyć wniosek o świadczenie 40 zł bez numeru PESEL uchodźcy. Z terminu tego mogą jednak skorzystać tylko te osoby, które udzieliły pomocy uchodźcom w okresie przed 30 kwietnia 2022r.  Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r. Za okres późniejszy wniosek musi zawierać numer PESEL.

2. W nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2022r. należy złożyć wnioski o 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy obejmujące okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do 30 czerwca 2022 r.

3. Pozostałe wnioski o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski złożone z uchybieniem podanych terminów,  pozostawia się bez rozpoznania.

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

do 29 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

 do 15 lipca 2022 r.  

do 30 czerwca

do 31 lipca 202 r.
od 1 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela
AA+A-