Klub Integracji Społecznej 2011r.

Klub Integracji Społecznej - realizował swoje zadania od lutego do kwietnia 2011 r. Zajęcia w ramach KIS odbywały się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, brało w nich udział 8 osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Psary. Celem działalności Klubu była integracja zawodowa i społeczna osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy programu w ramach Klubu Integracji Społecznej spotykali się z psychologiem, specjalistą BHP, terapeutą, doradcą zawodowym oraz informatykiem. Podczas zajęć z psychologiem osoby biorące udział w programie miały możliwość nabyć umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, zaznajomić się z zasadami komunikacji interpersonalnej, skutecznego porozumiewania się, wzmocnienia samooceny oraz wiary w siebie i własne umiejętności. Spotkania ze specjalistą BHP wyposażyły grupę uczestników w podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników, jak również zagrożeń czynnikami występującymi w różnych procesach pracy. Poprzez zajęcia z doradcą zawodowym uczestnicy KIS mogli określić własne preferencje i umiejętności zawodowe, poznać instrumenty i usługi rynku pracy, zapoznać się z zasadami konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Natomiast zajęcia z informatykiem dały szansę na zapoznanie się z możliwościami jakie daje internet podczas poszukiwania pracy, zasadami obsługi poczty elektronicznej oraz systemu operacyjnego Windows. Klub Integracji Społecznej pozwolił osobom długotrwale bezrobotnym na zmianę postawy z biernej na bardziej aktywną niezbędną do poszukiwania zatrudnienia, pozwolił na wykształcenie takich cech jak obowiązkowość i punktualność, które stanowią podstawę podczas wykonywania czynności zawodowych.

Zajęcia z psychologiem.

Spotkanie ze specjalistą BHP.

Praca podczas zajęć z doradcą zawodowym.

AA+A-