'Projekt Uchwały nadania nowego Statutu Ośrodka Pomocy Społeczne

 Projekt Uchwały nadania nowego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej',
W związku z wymogiem nadania nowego Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach zamieszczamy do publicznej
wiadomości projekt Uchwały w tej sprawie. W przypadku
ewentualnych pytań i wniosków dotyczących treści uchwały
prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikiem Ośrodka
Pomocy Społecznej P. Agnieszką Sarnik tel. (32) 267-22-62.

Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia

w sprawie: nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362)

Rada Gminy Psary

uchwala:

§ 1
Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Psarach Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXVII/289/2005 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach i uchwała Nr XLVII/355/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27.09.2006r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/289/2005 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia


S T A T U T
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Psarach


Rozdział I
Postanowienie ogólne

§ 1
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zwany dalej "OPS" jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Psary działającą w formie jednostki budżetowej.
2. OPS swoją działalnością obejmuje teren Gminy Psary.
3. Siedziba OPS mieści się w Psarach, ul. Szkolna 100.
4. OPS używa pieczęci z pełnym adresem i w pełnym brzmieniu.

§ 2
Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pomocy społecznej,
3. ustawy o finansach publicznych,
4. niniejszego Statutu.

§ 3
1. Nadzór nad działalnością OPS sprawuje Rada Gminy Psary i Wójt Gminy Psary w ramach posiadanych kompetencji.
2. W sprawach zleconych gminie w zakresie administracji rządowej nadzór nad działalnością OPS sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział II
Cele i przedmiot działalności

§ 4
Celem działalności OPS jest:
1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstaniu takich sytuacji.
2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 5
Przedmiotem działalności OPS są zadania wynikające z ustaw:
1. o pomocy społecznej,
2. o świadczeniach rodzinnych,
3. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
5. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
6. o przeciwdziałaniu narkomanii,
7. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
8. o dodatkach mieszkaniowych,
9. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
10. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
11. z uchwał Rady Gminy Psary, Zarządzeń Wójta Gminy Psary,
12. innych przepisów prawnych dotyczących działalności OPS i gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6
OPS realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie parterstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 7
1. Działalnością OPS kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Psary.
2. Kierownik zarządza OPS i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownik działa wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z działalnością OPS, mającą na celu realizację zadań statutowych.
4. W celu realizacji zadań statutowych kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
5. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w OPS pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 8

Do obowiązków i uprawnień Kierownika OPS należy w szczególności:
1. zapewnienie właściwej organizacji pracy i dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
2. wykonywanie czynności ze stosunku pracy dla osób zatrudnionych w OPS,
3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS,
4. wydawanie na podstawie upoważnień Wójta Gminy decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych,
5. rzetelne, efektywne i celowe wykorzystanie środków finansowych Ośrodka, odpowiedzialność za powierzone mienie,
6. zapewnienie właściwego poziomu świadczeń i usług,
7. wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji do realizacji zadań statutowych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§ 9
OPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, a w szczególności w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości.

§ 10
Podstawą gospodarki finansowej OPS jest plan finansowy dochodów i wydatków, opracowywany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Psary.

§ 11
1. Finansowanie zadań realizowanych przez OPS następuje:
1. ze środków własnych gminy,
2. z dotacji celowych z budżetu państwa,
3. środków finansowych Gminy przeznaczonych na realizację: Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rocznego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

2. Fundusze na cele pomocy społecznej mogą być tworzone także z darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych.

§ 12
1. Mienie OPS stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez OPS dla prowadzenia działalności.
2. OPS może administrować przekazanym mu majątkiem Gminy, Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych i prawnych w tym przekazanym na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań.
3. W celu prawidłowego zarządzania przekazanym majątkiem OPS:
- prowadzi właściwą ewidencję,
- przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku.

§ 13
1. OPS posiada odrębny rachunek bankowy.
2. OPS prowadzi własną księgowość w oparciu o Zakładowy Plan Kont.

§ 14
Podstawą gospodarki finansowej OPS jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej gminy, odzwierciedlający bilans potrzeb na realizację zadań jak również utrzymanie OPS.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 15
1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach nadaje Rada Gminy Psary w formie uchwały.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

AA+A-