PROJEKT „LABIRYNT 2008”

PROJEKT „LABIRYNT 2008”

Od maja 2008 roku na terenie gminy Psary realizowany jest kolejny projekt w ramach Rządowego Programy Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Główne działania w projekcie to:

1. Kampania informacyjna realizowana poprzez:

A) zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej informujących społeczeństwo o podejmowanych działaniach w ramach programu,

B) stworzenie strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach za pośrednictwem której, będą upowszechniane informacje dotyczące programu "LABIRYNT 2008"

C) stworzenie zakładek na istniejących stronach internetowych przedszkoli „Potrafię pomóc” – promujących wiedzę o bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu przemocy oraz wskazujących konkretne instytucje odpowiedzialne za zwalczanie przemocy.

 

2. Kampania edukacyjna realizowana poprzez:

A) kurs samoobrony i szkolenie z zakresu używania gazu pieprzowego dla pracowników obsługujących ofiary i sprawców przemocy w terenie w sytuacjach zagrożenia,

B) porady prawne / ofiara, sprawca/. Zajęcia przeznaczone są dla osób zgłaszających przemoc w rodzinie (klienci OPS, osoby wzywane na Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i korzystający z usług Punktu Konsultacyjnego). Planuje się objęcie tym działaniem ok. 30 osób. Oferta ta zostanie dodatkowo poszerzona o szkolenia z psychologiem przeznaczone dla rodziców ( do 20 osób ) mających problemy wychowawcze, opiekuńcze z dziećmi, młodzieżą jak również dla tych rodziców, którzy nie wywiązują się należycie z obowiązków rodzicielskich, stosując przemoc jako sposób na osiągnięcie celu.

C) Spotkania z przedstawicielami Policji poświęcone omawianiu następstw stosowania przemocy i procedur postępowania przez policję w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

D) Szkolenia dla dzieci – spotkania przeznaczone są dla dzieci 6 letnich . Obejmować będą tematykę związaną z przemocą w rodzinie , kształtowanie zasady dystansu wobec obcych i nieznajomych osób , nabywanie podstawowych informacji o środkach uzależniających i zagrożeń z nimi związanych , naukę zachowań asertywnych .Planuje się objęcie oddziaływaniem dzieci w łącznej liczbie 88.

E) Szkolenia dla rodziców – „Dzieciństwo bez przemocy” -obejmować będzie : poznanie potrzeb umożliwiających prawidłowy rozwój dziecka , trening radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo i stresem , kary i nagrody w wychowaniu. Szkolenia przeprowadzone zostaną w dwóch grupach , każda po 30 osób .

F) Szkolenia dla nauczycieli i innych grup zawodowych związanych z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenia obejmować będą następującą tematykę: rozpoznawanie syndromów dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie, zaniedbywanego i molestowanego seksualnie, nabycie wiedzy o wpływie rodziny dysfunkcyjnej na rozwój i funkcjonowanie dziecka, poznanie sposobów pracy wychowawczej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Szkoleniem objęci zostaną m.in. nauczyciele pracujący z dziećmi 6-letnimi w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi, w łącznej liczbie 26.

 

3. Kampania promocyjna realizowana poprzez:

A) zorganizowanie konkursów w dwóch etapach (etap przedszkolny – konkurs plastyczny oraz etap międzyprzedszkolny- konkurs plastyczny połączony z drużynowym turniejem wiedzy) w ramach realizowanego w placówkach przedszkolnych programu „Bezpieczny przedszkolak”. Tematyka konkursów związana będzie z przeciwdziałaniem przemocy i patologii, znajomością środków uzależniających i poziomu wypracowania zasady dystansu wobec nieznajomych oraz nabyciem umiejętności szukania pomocy.

B)zakup i rozdanie uczestnikom szkoleń materiałów promocyjnych.

 

Adresatami projektu są: dzieci, rodzice i grono pedagogiczne z przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, klienci Ośrodka Pomocy Społecznej ( ofiary i sprawcy przemocy ), pracownicy OPS zajmujący się obsługą klientów (pracownicy socjalni, specjaliści), rodzice dzieci i młodzieży uczęszczającej do Świetlicy Integracyjnej. Całkowity budżet projektu wynosi 39.630 zł, w tym pozyskane dofinansowanie to kwota 19.480 zł.

Przy realizacji projektu biorą udział następujące instytucje:

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary jako instytucja zarządzająca projektem, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, 

 Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach i Przedszkole Publiczne w Sarnowie, 

 2 szkoły podstawowe ( w Dąbiu i Gródkowie ) z oddziałami przedszkolnymi, 

 Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, 

 Sąd Rodzinny w Będzinie, 

 Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Punkt Konsultacyjny w Psarach, 

 Świetlica Integracyjna w Psarach, 

 Urząd Gminy Psary.

 

Co już zrobiliśmy ?

W pierwszych trzech miesiącach wdrażania projektu zrealizowano następujące działania : Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zorganizował szkolenie z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, pomocy psychologicznej dla klientów OPS mających problem z przemocą w rodzinie zakupił na potrzeby projektu zestaw komputerowy oraz sprzęt RTV Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary Przedszkola i Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi zorganizowały szkolenie dla nauczycieli poświęcone m.in. rozpoznawaniu syndromów dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie, zaniedbywanego i molestowanego seksualnie, wpływowi rodziny dysfunkcyjnej na rozwój i funkcjonowanie dziecka, poznaniu sposobów pracy wychowawczej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowały dwuetapowy konkursy dla dzieci 6-letnich "Przemocy NIE!"

AA+A-