Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Klub Integracji Społecznej 2010

W ramach kontynuacji projektu „Tu jest moje miejsce" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresie od lutego do 30 kwietnia 2009r. realizował swoje zadania Klub Integracji Społecznej. Zajęcia w ramach KIS odbywały się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach.

Celem działalności Klubu była integracja zawodowa i społeczna osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, z którą praca stanowi duże wyzwanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to związane z narastającym zjawiskiem pauperyzacji społeczeństwa, ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia oraz brakiem dostosowania osób z grup szczególnego ryzyka do potrzeb rynku pracy.

Beneficjenci projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej mogli spotykać się z psychologiem, specjalistą BHP, terapeutą, instruktorem ratownictwa przedmedycznego i informatykiem.

Podczas zajęć ze specjalistami uczestnicy projektu "Tu jest moje miejsce" uzyskali podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystania komputera i internetu w celu poszukiwania ofert pracy, zagrożeń jakie niosą uzależnienia współczesnego świata oraz z zakresu komunikacji werbalnej, wzmacniania poczucia własnej wartości, relaksacji, sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zasad funkcjonowania grup samopomocowych, asertywności itp.

Klub Integracji Społecznej pozwolił osobom długotrwale bezrobotnym na zmianę postawy z biernej na bardziej aktywną niezbędną do poszukiwania zatrudnienia, wykształcił takie cechy jak obowiązkowość i punktualność, które stanowią podstawę podczas wykonywania czynności zawodowych.

W ramach projektu jedna z beneficjentek od kwietnia uczestniczy w szkoleniu z zakresu podstaw opieki nad osobami starszymi przebywającymi w środowiskach domowych. Dzięki uprawnieniom i wiedzy jaką zdobędzie podczas szkolenia będzie mogła świadczyć pomoc w opiece nad osobami starszymi, którzy są Klientami tutejszego Ośrodka.

Beneficjenci projektu oprócz spotkań jakie odbywały się w Klubie, od 14 kwietnia 2009r. rozpoczęli prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Psary.

AA+A-