Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Pomoc w naturze

  • Dożywianie - pomoc w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach jest przyznawana dzieciom i młodzieży, w celu poprawienia poziomu życia, ograniczenia zjawisk niedożywienia. Adresatami tej formy pomocy są rodziny o dochodach do 150% kryterium dochodowego na osobę rodzinie (w rodzinie 4 osobowej 514 x 4 = 2.056 x 150% = 3.084zł). Program realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  • Paczki mikołajkowe - paczki mikołajkowe przyznawane dla dzieci do lat 15, spełniających kryterium dochodowe;
  • Zasiłki celowe w naturze - przyznawane są w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych;
  • Interwencja kryzysowa - interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód w których występuje przemoc. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sarnowie;
  • Sprawienie pogrzebu;
  • Udział w programach celem aktywizacji zawodowej i społecznej.
AA+A-