Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje, że w dniu 31.08.2022r. zakończył realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”. W związku z obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości projektu usług opiekuńczych względem osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych oraz usług wspierających opiekunów faktycznych w pełnieniu opieki nad osobami niesamodzielnymi  i zapewnienia gotowości do objęcia wsparciem tego typu osób na terenie gminy Psary, zapraszamy zainteresowanych do kontaktu. Wsparcie w pierwszej kolejności dotyczy osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

Osoby, które byłyby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi opiekuna, usługi pomocy sąsiedzkiej a także osoby chętne do świadczenia usługi pomocy sąsiedzkiej - prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem.

Kontakt osobisty lub telefoniczny do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 5 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, codziennie w godzinach tj. 7.30-15.30, lub pod nr tel. 32 267 22 62, 515 756 153.

 

EFS POZIOM kolor

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH
Zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. pn. “Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach” osoby niesamodzielne/opiekunów/ sąsiadów osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Psary.

Usługi społeczne oferowane w projekcie realizowanym od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku będą obejmować:

1.Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi:
1.1.Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
1.2. Szkolenie praktyczne z zakresu radzenia sobie ze stresem w formie warsztatów – dla 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
2.Poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia dla opiekunów faktycznych:
2.1.Poradnictwo psychologiczne indywidualne – dla 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
2.2..Poradnictwo psychologiczne grupowe – dla 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
2.3.Poradnictwo pracownika socjalnego – dla 20 osób.
3.Usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, pomoc sąsiedzką.
3.1. Usługę opiekuna – dla 10 osób niesamodzielnych.
3.2.Szkolenie z pomocy sąsiedzkiej – dla 5 sąsiadów osoby niesamodzielnej.
3.3.Usługę pomocy sąsiedzkiej – dla 5 osób niesamodzielnych.
Osoby zgłaszające się do projektu zobowiązane są przejść procedurę rekrutacyjną prowadzoną przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach w oparciu o Regulamin rekrutacji udziału w projekcie (Wzory załączników niezbędnych do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach). Zgłoszeń należy dokonywać do 30 września 2020 roku.

Prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 5 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100 , codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Natomiast telefonicznie również w weekendy w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel. 515 756 153.

Projekt jest innowacyjny, ponieważ wprowadza działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych względem osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych oraz usług wspierających opiekunów faktycznych w pełnieniu opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez kształcenie tj. szkolenia, zajęcia praktyczne z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz wymianę doświadczeń i poradnictwo.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 515 756 153 celem przekazania sczegółowych informacji.

Zapraszają Organizatorzy


Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”

RPSL.09.02.01-24-02H6/19


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-02H6/19-00 z dnia 02.06.2020r.


Opis i cel projektu:

Projekt ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary, poprzez aktywną integrację - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych na rzecz 15 osób niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych i 5 osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021. Wsparcie dedykowane jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), opiekunom faktycznym , sąsiadom i otoczeniu.


Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.


Wartość projektu:     117 243,75 zł


Dofinansowanie:        109 036,69 zł

Dokumenty do pobrania: