Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Pomoc finansowa

Pomoc społeczna wspiera rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. z póź. zm. o pomocy społecznej określa zasady i formy udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielne na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania klienta. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej rodziny. Rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń są przyznawane w zależności od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby i rodziny są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dochód brutto pomniejsza się o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, alimentami bieżącymi świadczonymi na rzecz innych osób.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne:

 1. Zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 2. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku okresowego ustala się:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
  2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. Zasiłek celowy:
  1. zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 4. Specjalny zasiłek celowy:
  1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany - specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, ze serwis internetowy www.ops.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, ze będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk