Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje, że w dniu 28.02.2022r. zakończył realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pt. „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej”. W związku z obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości projektu utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych i gotowości do objęcia tego typu wsparciem mieszkańców naszej gminy, będących w trudnej sytuacji życiowej stanowiącej zagrożenie wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagających jeszcze usług świadczonych całodobowo w domach opieki, tą formą pomocy do dnia 28.02.2023r., informujemy, że Ośrodek dysponuje mieszkaniem chronionym przeznaczonym dla 3 mieszkańców naszej gminy,

Osoby wymagające tego typu wsparcia prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 5 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, codziennie w godzinach tj. 7.30-15.30, pod nr tel. 32 267 22 62, 515 756 153.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 515 756 153 celem przekazania szczegółowych informacji.

 

01.03.2022r

Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej

RPSL.09.02.01-24-02H5/19


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-02H5/19-00 z dnia 23.04.2020r.


Opis i cel projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary w powiecie będzińskim, dla 3 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej, zlokalizowanym na obszarze LGD „Brynica to nie granica” oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w LPR Gminy Psary.

Planowane efekty:

Wskażnik produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych sługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym: 3 osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych: 3 osoby

Wskaźnik rezultatu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 3

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniu wspomaganym i chronionym istniejącym po zakończeniu projektu: 3


Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 28.02.2022 r.
Wartość projektu: 129 951,25 zł
Dofinansowanie UE: 110 458,56

 

"Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej". Szczegółowy opis uczestników projektu oraz oferowane formy wsparcia zawarte zostały w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie". Zgłoszeń należy dokonywać do 31 marca 2021 roku.

Prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 5 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Natomiast telefonicznie również w weekendy w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel. 515 756 153.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 515 756 153 celem przekazania szczegółowych informacji.

Zapraszają Organizatorzy

 

 Pobierz dokumenty