Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Umowa nr UDA-RPSL.09.02.05-24-013G/20-00 z dnia 23.03.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach informuje, że w dniu 31.12.2022r. zakończył realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pt. „Aktywna rodzina-wsparcie mieszkańców Gminy Psary”.

W związku z obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości projektu form wsparcia których celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, poprzez realizację usług wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia gotowość do objęcia powyższymi formami wsparcia potrzebujące rodziny na terenie gminy Psary do dnia 31.12.2023r. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.

Osoby wymagające tego typu wsparcia prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 3 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, codziennie w godzinach tj. 7.30-15.30, lub pod nr tel. 32 267 22 62.

Baner Funduszy Unii Europejskiej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH

Zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. pn. “Aktywna rodzina - wsparcie mieszkańców Gminy Psary” osoby/rodziny wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi wsparcia oferowane w projekcie realizowanym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku będą obejmować:

  1. Asystentura rodzinna – wsparcie w wychowywaniu dzieci.
  2. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – porady psychologa.
  3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty kompetencji rodzicielskich.
  4. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - techniki relaksacji dla dzieci.
  5. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty edukacji finansowej.
  6. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – warsztaty kompetencji rodzicielskich artystyczne.
  7. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – zdrowy styl życia – spotkanie z dietetykiem.
  8. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – treningi higieny osobistej i otoczenia domowego.
  9. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – logopedia.
  10. Usługa dla rodziny - Rodzina do kina.

Osoby zgłaszające się do projektu zobowiązane są przejść procedurę rekrutacyjną prowadzoną przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach w oparciu o Regulamin rekrutacji udziału w projekcie. Zgłoszeń należy dokonywać do 30 stycznia 2022 roku. Prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach - pokój Nr 5 na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100, codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Natomiast telefonicznie również w weekendy w godzinach 9:00 - 17:00 pod nr tel. 515756153.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 515756153 lub 322672262 celem przekazania szczegółowych informacji.

Zapraszają Organizatorzy

Załączniki do pobrania: