Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ważną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym spełnia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, co oznacza, że kontaktują się z osobami nadużywającymi alkoholu i uzależnionymi, które jednocześnie mogą być sprawcami przemocy, oraz z członkami ich rodzin.

W Gminie Psary Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez Wójta Gminy Psary Zarządzeniem Nr 0152/ 22/2004 z dnia 14.04.2004 roku.

Komisja inicjuje i wspiera działania służące zwiększeniu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Przeprowadza rozmowy z osobami pijącymi nadmiernie alkohol – motywuje do podjęcia leczenia odwykowego, kieruje wnioski o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, wskazuje sposoby szukania pomocy w rozwiązywaniu tych problemów. Komisja zachęca do udziału w terapii w Punkcie Konsultacyjnym, udziału w grupach wsparcia.

Zdania Komisji:

  • przyjmowanie wniosków o objecie leczeniem odwykowym osób uzależnionych,
  • kierowanie wniosków do Sądu lub Prokuratury,
  • prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi,
  • przestrzeganie przepisów ustawy w sprawie rozmieszczania i udzielania koncesji alkoholowych na punkty sprzedaży alkoholu.

Komisja wskazuje członkom rodziny nadużywającej alkohol miejsce i sposoby poszukiwania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych powstałych na skutek alkoholu przez członka rodziny.

AA+A-