Szanowni Państwo, informujemy, że każda środa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi interesantów.

Prace społecznie użyteczne ops - 2009r.

Prace Społecznie Użyteczne

Od kwietnia br. w ramach lokalnego programu rozpoczęły się prace społecznie użyteczne mające na celu zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Prace te organizowane są na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych i w oparciu o założenia strategiczne zawarte w Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata 2006 – 2013.

Głównym celem programu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie.

Do wykonywania prac skierowano 12 osób bezrobotnych wytypowanych przez pracowników socjalnych z terenu Gminy Psary. Osoby te przez 10 godzin w tygodniu (miesięcznie 40 godzin) wykonują prace: naprawcze, porządkowe, wykończeniowe, budowlano rozbiórkowe, usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Za wykonaną pracę osoby te otrzymują miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości 6,36zł. za godzinę.

Prace społecznie użyteczne są dofinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Zakończenie tychże prac zaplanowane jest na grudzień 2009r.

Sporządziła: Barbara Łata

AA+A-